Dla akcjonariuszy

1. Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Zarząd Spółki PRD”PEUK”SA w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki w Piotrkowie Trybunalskim pod adresem ulica Roosevelta 39  w dniach roboczych ( od poniedziałku do piątku ) w godzinach 8-15. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Załączniki do pobrania