Historia

HISTORIA  PRD „PEUK” SA

Korzenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” SA w Piotrkowie Trybunalskim sięgają okresu międzywojennego. Początek przedsiębiorstwa stanowi ekipa robót drogowych działająca w ówczesnym Zarządzie miasta przy Wydziale Technicznym.

Taki stan organizacyjny przetrwał do roku 1953, zmieniły się tylko nazwy jednostek, którym brygada podlegała.

W 1950 roku nastąpiła reforma organów administracji państwowej, dotychczasowy samorząd terytorialny uległ rozwiązaniu. Ekipa drogowa działająca przy Zarządzie Miejskim została podporządkowana  Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, bezpośrednie kierownictwo nad nią przejął Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W wyniku dalszej reorganizacji z dniem 1.01.1954 wydzielono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w skład, którego wchodziły między innymi Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych, Zakład Zieleni, brygada wykonawstwa robót drogowych
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 17.07.1957 roku z Zakładu Obsługi Urządzeń Komunalnych wydzieliła Zakład Obsługi Dróg Miejskich. Na zaplecze przydzielono teren przy ulicy Roosevelta 39.

Zakład Obsługi Dróg Miejskich sukcesywnie zagospodarowuje teren i rozszerza zakres swej działalności. Poza dotychczas tradycyjnie wykonywanymi robotami drogowymi zaczęto ulepszać nawierzchnię smołą drogową oraz dywanikami asfaltowymi. Zakupiono niezbędny sprzęt specjalistyczny i środki transportu.

Z dniem 1.01.1960 Zakład Obsługi Dróg Miejskich przejął Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej jako Miejską Służbę Drogową. Miejska służba drogowa działa jako jednostka budżetowa z bazą produkcyjną przy ulicy Roosevelta 39.

Miejska Służba Drogowa wykonywała remonty bieżące, konserwacje ulic i chodników oraz administrację w tym zakresie, a także remonty kapitalne
i budowę nowych nawierzchni. Wykonywała również roboty na rzecz innych jednostek gospodarczych. W 1972 roku Miejska Służba Drogowa została przemianowana na Zarząd Dróg i Mostów, która przejął dotychczasowy zakres działań Miejskiej Służby Drogowej.

Ze względu na wzrost zadań nie mieszczących się w ramach jednostki budżetowej, z dniem 1.01.1975 roku na bazie istniejącego Zarządu Dróg i Mostów powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg Miejskich, podległe organizacyjnie Naczelnikowi Miasta. Zakres działania przedsiębiorstwa objął sprawy związane z eksploatacją, remontami i budową, dróg, ulic, mostów na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, ponadto dotychczasowe kompetencje Zarządu Dróg i Mostów oraz nieodpłatnie jego majątek.

Na mocy zarządzenia Wojewody Piotrkowskiego z dnia 19.06.1975 roku przedsiębiorstwo przyjmuje nazwę „Przedsiębiorstwa Eksploatacji Dróg
i Mostów” i zostaje podporządkowane Wojewodzie Piotrkowskiemu. W zakresie ulic miejskich z upoważnieniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedsiębiorstwo pełni funkcję inwestora zastępczego Urzędu Miejskiego. Zarządzeniem Wojewody Piotrkowskiego z dnia 28.09.1979 roku na bazie dotychczasowego przedsiębiorstwa z dniem 1.10.1979 roku zostaje utworzone Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Komunalnych
w Piotrkowie Trybunalskim.

W związku z Reformą Gospodarczą w 1982 roku bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwem jako organ założycielski przejmuje Prezydent Miasta. Kolejną istotną zmianą formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa było przeprowadzenie procesu prywatyzacji na przełomie lat 1990/1991. Przedsiębiorstwo rozpoczęło prywatyzację drogą bezpośrednią, zwaną inaczej kapitałową. Na bazie z likwidowanego przedsiębiorstwa  powstała nowa firma, której nazwa brzmi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK”S.A. i rozpoczęła działalność z dniem 1.07.1991 roku. Kapitał akcyjny jej wyniósł 1.340 mln. złotych. W nowo powstałej spółce poprzez redukcję obszaru działania nastąpiło uszczuplenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
W związku z tym zaistniała potrzeba przesunięcia części pracowników zlikwidowanych zakładów do prac związanych z budową i utrzymaniem dróg.

W okresie późniejszym, restrukturyzacja objęła również sam trzon działalności przedsiębiorstwa. Oprócz tradycyjnej działalności w zakresie robót budowlano- montażowych przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję kostki betonowej, przepustów drogowych, a także mieszanek betonowych
i kolorowych mieszanek bitumicznych.

Do realizacji robót dysponujemy własnym zapleczem technicznym i specjalistycznym sprzętem drogowym przystosowanym do pracy w każdych warunkach terenowych.